NSU TT Specials

Motor 1.285 cm3
met benzine-inspuiting en
dubbele ontsteking

NSU TTS Groep 2
147 pk/8.500 t/min
200 km/uur

Museum Audi Forum Ingolstadt
foto's Hans Homburg
mei 2002

NSU Power Page

 

NSU TTSNSU TTSNSU TTSNSU TTSNSU TTSNSU TTSNSU TT Special